Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

Back to basics: Tekniska utrustning i byggnader behöver också skötsel och isolering

Tekniska installationer och utrustning i byggnader är en självklarhet för oss, och vi njuter av dess effekter i vår vardag. I den andra artikeln i serien Back to basics fokuserar vi på teknisk utrustning i våra byggnader och vikten av isolering.

Teknisk utrustning i byggnader, är vardagens tysta hjältar

Byggnadstekniken omfattar utrustning som används för att skapa hälsosamma levnads- eller arbetsförhållanden i byggnaden. Sådan utrustning omfattar, kall och varmvattenledningar, avlopp och regnvattenavlopp, ventilationskanaler samt kyl och värmeutrustning med rörledningar.

Men, hur många tänker på hur mycket bekvämlighet teknisk utrustning i byggnader skapar för arbetsplatsen och hemmet?

Som vanligt kommer tanken på teknisk isolering ur ett byggnadstekniskt perspektiv ofta först när du stöter på ett problem.  Rören droppar kondens på golvet vilket gör det halt eller förstör inredning. vattenröret fryst sönder eller att det inte kommer kallt vatten ur kranen i när det är varmt ute. Då kommer du förmodligen önska att isoleringsproffset kom springande med isolering under armarna och åtgärdade problemet direkt.

Varför behövs isolering på byggnadens tekniska utrustningar?

Varför behövs isolering på byggnadens tekniska utrustningar?

Effekten av teknisk isolering för tillförlitligheten hos mekanisk utrustning kan vanligtvis inte ses, men betydelsen kan inte överskattas. Isolering förbättrar inte bara utrustningens energieffektivitet och håller utrustningen i gång, utan förhindrar också kondens, säkerställer skydd mot korrosion och minskar buller.

Byggnadsteknisk utrustning är isolerad för att den ska fungera korrekt och att energiförbrukningen ska minska. Isoleringens syfte är att skydda och isolera till exempel rörledningar och ventilationskanaler, och detta märker vi av att vattnet flödar i rören och att vattnet håller sig varmt eller kallt och luften har rätt temperatur när den blåser in i våra rum.
Isoleringen bromsar även brandförloppet om en brand av någon anledning brutit ut.  

Ett av syftena med isolering är att isolera mot ljud – du vill med stor sannolikhet inte höra ljuden från din grannes toalettbesök. Men eftersom en hel artikel skulle kunna skrivas om ljudisolering så återkommer vi till detta ämne längre fram i artikelserien.

Värmeförlusten under ett helt år från oisolerade inkommande rör och upphängningar i källaren kan vara upp till en fjärdedel av den årliga värmeenergiförbrukningen. Foto: Armacell.

Hur isolerar man teknisk utrustning, rör och ventilation i byggnaden?

Som du vet, finns det många olika sorters isolering för teknisk utrustning i byggnader. Vanligast är isoleringsprodukter av mineralull och cellgummi. Produkterna finns med olika ytskikt och med olika egenskaper. Att beklä färdigisolerade VVs- och ventilationsrör med en ytbeklädnad av plastplåt eller aluminium är också vanligt.  Vid isolering beaktas inte bara själva enheten utan även de krav som miljön ställer. 

Exempel på olika typer av teknisk isolering för tekniska installationer i byggnader:

  • Termisk isolering, isolering för att begränsa att värme från till exempel rör sprids till omgivningen och med det minimera värmeförluster.    
  • Kylisolering, isolering som förhindrar värme från omgivningen sprids till det isolerade föremålet och därmed minskar energikostnaderna orsakade av kylförluster.
  • Kondensisolering, isolering på kalla rör eller kanaler som förhindrar att fukt från omgivningen kondenserar på ytan av föremålet som ska isoleras. Kondens kan orsaka korrosion på föremålet som ska isoleras eller andra skador på omgivningen. kondens som rinner eller droppar kan orsaka hala golv vilket kan vålla personskador. Droppande rör kan också skada interiören och annan utrustning i byggnaden
  • Skyddsisolering, isolering vars syfte är att skydda människor från brännskador och olyckor. Högsta tillåtna yttemperatur under normala driftförhållanden är 70 °C.
  • Frostskyddsisolering, Isolering dimensionerad för att förhindra förfrysning av innehållet i rör och utrusning.
  • Brandskyddsisolering, isolering för att förhindra och begränsa skador orsakade av brand.

Föreskrifter, byggregler, vägledning, råd och anvisningar samt hjälpmedel.

Boverket är den nationella myndighet som ger ut BBR (Boverkets Byggregler). Myndigheten ansvarar för stadsutveckling, samhällsplanering, byggande och boende och ger vägledning, råd och anvisningar för att uppnå högt ställda krav på energieffektivt byggande i Sverige. Här har teknisk isolering en stor betydelse för energieffektiviseringen.

IF – Isoleringsfirmornas Förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering, BTI. En branschstandard som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.
BTI är framtagen av branschen för att tillmötesgå Boverkets kommande Möjligheternas Byggregler som ska ersätta BBR i juli 2024. 

Inom industrin är det SSG (Standard Solutions Group), standarderna 7591, 7595, 7596 ger råd och anvisningar gällande isolering av rörledningar, ventilationskanaler, behållare och vissa rökkanaler. Här finns anvisningar om isoleringstjocklek, isoleringsmaterial och utförande.

Föreskrifter, byggregler, vägledning, råd och anvisningar samt hjälpmedel.

Låt oss ha isoleringen i vårt tänk

När allt är isolerat på rätt sätt, kan vi fortsätta att njuta och dra nytta av all teknisk utrustnings som finns i våra byggnader. Back to basics: Technical building equipment also needs care and insulation

Nu håller vi isolerings flaggan högt, och sprider budskapet om hur viktig isolering är för vår komfort i vardagen. 

Håll utkik efter kommande artiklar! 

Denna artikel publicerades ursprungligen av vårt finska systerbolag, Kespet Oy, och har översatts till svenska. Originaltitel: Back to basics: Technical building equipment also needs care and insulation.

Läs även del 1 i denna artikelserie: Kommer du ihåg grunderna i teknisk isolering?